Bejelentkezés

Hírek

2022.09.07. - 13:16

Medical University of Graz, Austria, November 9 -11, 2022

2022.07.11. - 09:52

A free virtual symposium: 15-16 November 2022

2022.06.23. - 06:01

Daganatok patomorfológiai diagnosztikája - 2022. szeptember 12-30.

2022.06.15. - 00:51

The European Society of Pathology (ESP) is pleased to announce that submission of applications for the Giordano Fellowship (Edition 2023) for training at one of the ESP Advanced Training Centres is now open.